新冠病毒

由于政府采取了与日冕病毒作斗争的措施,我们将关闭至6月1日。 我们将在这里宣布奶酪博物馆的重新开放。 同时,您已经可以在该网站上看到并了解到很多有关从牛到奶酪的故事。 希望我们以后能在舒适的博物馆见到您。

Yóuyú zhèngfǔ cǎiqǔle yǔ rìmiǎn bìngdú zuò dòuzhēng de cuòshī, wǒmen jiāng guānbì zhì 6 yuè 1 rì. Wǒmen jiàng zài zhèlǐ xuānbù nǎilào bówùguǎn de chóngxīn kāifàng. Tóngshí, nín yǐjīng kěyǐ zài gāi wǎngzhàn shàng kàn dào bìng liǎojiě dào hěnduō yǒuguān cóng niú dào nǎilào de gùshì. Xīwàng wǒmen yǐhòu néng zài shūshì de bówùguǎn jiàn dào nín.